REGULAMIN KONKURSU „Jaka będzie kolejna Tajna Misja?”

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Jaka będzie kolejna Tajna Misja?” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Bielik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 6, NIP: 8943137248 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody jest Bielik Sp. z o.o.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/tajnamisjapl (zwanej dalej “Fanpage”) 

§ 2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu.

d. Dodanie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Jaka będzie kolejna Tajna Misja?”.

3. Konkurs trwa od dnia  12.04.2021 r. do 14.04.2021 r. (do końca dnia).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. 

NAGRODA

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są dwa bony o wartości 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) na zakup jednej gry w sklepie www.TajnaMisja.pl/sklep, wysyłanej mailowo, po zakupie, na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę wygrywają dwie osoby, którym uda się odpowiedzieć poprawnie na zadane pytanie.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej w wiadomości prywatnej, nie później niż 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu. 

3. Nagrody w postaci Bonu zostaną wydane Zwycięzcom przez Organizatora w wiadomości prywatnej.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres e-mail odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Facebook”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.